Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de HubBI community (hierna “de Community”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld om een duidelijk en eerlijk kader te bieden voor alle leden van de Community.

Geldigheid voorwaarden

Aan het gebruik van deze Community zijn deze voorwaarden verbonden. Door de Community te gebruiken ga je hiermee akkoord.

Gebruiksregels

Door gebruik van de Community bevestig je 16 (zestien) jaar of ouder te zijn.

Je ben volledig zelf verantwoordelijk voor activiteiten die je verricht op de Community.

De volgende zaken zijn uitdrukkelijk niet toegestaan:

 1. de gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schenden

 2. technische beschermingsmaatregelen uitschakelen, vermijden of omzeilen (bijvoorbeeld de toegang tot de Community automatiseren of aanduidingen van eigendomsrechten verwijderen)

 3. het account van een ander op de community (proberen te) gebruiken zonder toestemming

 4. je voordoen als een andere gebruiker

 5. hinder, schade of ander gevaar toebrengen aan andere gebruikers of de Community (zoals bijvoorbeeld door het overmatig verzenden van berichten, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software)

 6. andere gebruikers aanmoedigen of behulpzaam zijn bij het schenden van deze voorwaarden of rechten van derden

 7. de Community gebruiken voor commerciële of concurrerende activiteiten of doelen (bijvoorbeeld door het verhandelen van gebruikersprofielen, het opzetten van mailinglijsten etc.)

 8. ons belang of onze goede naam schaden (bijvoorbeeld door ten onrechte te suggereren dat je verbonden bent aan IJK).

Contentnormen

Ongeacht de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden en met inachtneming van bovenstaande gebruiksregels, mag de ingediende of gepubliceerde Content nooit

 1. illegaal, aanstootgevend of anderszins schadelijk zijn, hieronder valt ook content die misleidend, discriminerend, intimiderend, ongepast, beledigend of haatdragend is.

 2. de wet overtreden, inbreuk maken op de (intellectuele) eigendomsrechten of de privacy van personen schenden.

 3. kwaadaardige computercode bevatten, zoals computervirussen of spyware.

 4. informatie openbaar maken waarvoor je dat recht niet hebt, zoals vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van anderen.

 5. Reclame, promotie of commerciële berichten bevatten.

Handhaving

Overtreding van de Gebruiksregels en/of Contentnormen kan worden onderzocht en vervolgd voor zover toegestaan door de wet. IJK kan wetshandhavingsinstanties in kennis stellen en met hen samenwerken bij het vervolgen van overtredingen van de wet en deze voorwaarden.

IJK behoudt zich het recht voor om content op de community om welke reden dan ook te wijzigen, redigeren en verwijderen. Als je denkt dat iemand content op de community heeft geplaatst in strijd met deze voorwaarden, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Account

Je moet een account maken en je aanmelden om bepaalde functies van de Community te kunnen gebruiken.

Om een account te maken, moet je enkele gegevens over jezelf verstrekken. Als je een account aanmaakt, ga je ermee akkoord om minimaal een geldig e-mailadres op te geven en dat adres actueel te houden. Je kunt je account op elk moment sluiten door een e-mail te sturen naar info@hubbi.nl.

Je gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle acties die worden ondernomen met je account, ongeacht of je hiervoor toestemming hebt gegeven of niet, totdat je je account sluit of IJK in kennis stelt dat je account is gecompromitteerd. Je gaat ermee akkoord om IJK onmiddellijk in kennis te stellen als je vermoedt dat je account is gecompromitteerd. Je gaat ermee akkoord een veilig wachtwoord voor je account te kiezen en dit geheim te houden.

IJK kan je account op de community beperken, schorsen of sluiten in overeenstemming met zijn beleid voor het afhandelen van auteursrechtgerelateerde verwijderingsverzoeken, of als IJK redelijkerwijs van mening is dat je regels in deze voorwaarden hebt overtreden.

Gebruikerscontent

Niets in deze voorwaarden geeft IJK eigendomsrechten op intellectuele eigendommen die je deelt met de Community, zoals je accountgegevens, berichten of Gebruikerscontent die je naar de Community stuurt. Niets in deze voorwaarden geeft je eigendomsrechten op intellectuele eigendommen van IJK.

Tussen jou en IJK geldt dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de content die je op de Community plaatst. Je gaat ermee akkoord niet ten onrechte te suggereren dat content die je naar de Community stuurt, is gesponsord of goedgekeurd door IJK. Deze voorwaarden verplichten IJK niet om kopieën van de content die je stuurt op te slaan, te onderhouden, te verstrekken of te wijzigen.

Content die je naar de Community stuurt, is van jou en jij bepaalt welke toestemming je anderen daarvoor geeft. Minimaal echter geef je IJK een licentie om content die je naar de Community stuurt te verstrekken aan andere gebruikers van de Community. Die speciale licentie staat IJK toe om content die je naar de community stuurt te kopiëren, te publiceren en te analyseren.

Wanneer door jou gestuurde content wordt verwijderd van de community, door jou of door IJK, eindigt de speciale licentie van IJK wanneer de laatste kopie verdwijnt uit de back-ups, caches en andere systemen van IJK. Andere licenties die je toepast op content die je stuurt, zoals Creative Commons-licenties, kunnen blijven gelden nadat je content is verwijderd. Deze licenties kunnen anderen, of IJK zelf, het recht geven om je content weer te delen via de community.

Anderen die content ontvangen die jij naar de community stuurt, kunnen de voorwaarden overtreden op basis waarvan jij je content in licentie geeft. Je gaat ermee akkoord dat IJK niet aansprakelijk is jegens jou voor deze overtredingen of de gevolgen daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, onder andere, begrepen auteursrechten en databankrechten op de Community, de Content (met uitzondering van Gebruikerscontent) en de database blijven exclusief voorbehouden aan IJK of haar Partner/licentiegever.

Het verlenen van toegang tot de Community en/of HubBI impliceert niet dat er intellectuele eigendomsrechten op (delen van) de Community en/of HubBI worden overgedragen. Gebruiker heeft een persoonlijk, beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Community en/of HubBI overeenkomstig het beoogde gebruik te gebruiken onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Gebruiker volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen ingevolge de gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Gebruikerscontent zoals in de bepaling Gebruikerscontent toegelicht.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om IJK en door ons ingeschakelde derden te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle aansprakelijkheden, vorderingen en onkosten die kunnen ontstaan uit of in verband met:

 • een schending door Gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden;
 • het niet naar behoren toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van de Community door Gebruiker; of
 • schending van intellectuele eigendomsrechten op Gebruikerscontent.

Disclaimer

Gebruiker accepteert alle risico’s van het gebruik van de Community en de Content op de Community. Voor zover toegestaan door de wet, leveren IJK en eventuele toeleveranciers de Community in de huidige staat, zonder enige garantie.

De community kan hyperlinks plaatsen naar forums en diensten van anderen en deze integreren. IJK geeft geen garantie voor diensten die door anderen worden uitgevoerd of eventuele content die zij verstrekken. Op het gebruik van diensten die door anderen worden uitgevoerd, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn tussen jou en degene die de dienst uitvoert.

Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van IJK beperkt tot het bedrag dat is betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis of tot een bedrag van € 100,- (honderd euro).

IJK is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij IJK meldt.

In geval van overmacht is IJK nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Feedback

IJK verwelkomt je feedback en suggesties voor de community. Zie de bepaling Contact hieronder voor manieren om met ons in contact te komen.

Je gaat ermee akkoord dat IJK vrij is om te handelen op basis van feedback en suggesties die je geeft en dat IJK je niet hoeft te melden dat je feedback is gebruikt, je niet om toestemming hoeft te vragen om het te gebruiken en je niet hoeft te betalen. Je gaat ermee akkoord om geen feedback of suggesties te geven waarvan je denkt dat deze vertrouwelijk of beschermd eigendom zijn, voor jou of voor anderen.

Beëindiging

Gebruiker kan het gebruik van de Community en zijn/haar account op elk moment beëindigen.

In aanvulling op de overige (rechts-)middelen die voor ons beschikbaar zijn, heeft IJK te allen tijde het recht de Community te beëindigen. We zijn niet gehouden of verplicht om compensatie of schadevergoeding in welke vorm dan ook te betalen.

Indien dit passend wordt geacht, of in geval van beëindiging van de Community kunnen wij, zonder verdere kennisgeving, alle Gebruikerscontent en alle links daarnaar van de Community verwijderen.

De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging zoals in deze bepaling omschreven: Gebruikerscontent, Feedback, Vrijwaring, Disclaimer, Aansprakelijkheid, en Algemeen.

Geschillen

Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Community is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen mogen zich pas tot de rechter wenden nadat zij hun uiterste best hebben gedaan om het geschil in der minne te schikken.

Alle geschillen die zich naar aanleiding van de gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Community voordoen of daaruit voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Hertogenbosch tenzij het geschil volgens dwingende rechtsregels aan een andere rechter moet worden voorgelegd

Algemeen

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of niet-bindend is of wordt, blijf je gebonden door alle overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. In dat geval wordt de ongeldige bepaling toch gehandhaafd voor zover dit wettelijk toegestaan is en stem je er ten minste mee in een vergelijkbaar effect te aanvaarden als dat van de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-bindende bepaling, gezien de inhoud en het doel van deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker kan haar rechten op de Community niet aan een derde overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

IJK is gerechtigd haar rechten en verplichtingen op basis van deze gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een gelieerde partij of een derde die de Community of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Noch de uitoefening van enig recht onder deze Gebruiksvoorwaarden, noch enig afzien van rechten betreffende enige overtreding van deze voorwaarden, dient te worden opgevat als afzien van rechten betreffende enige andere overtreding van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden belichamen alle voorwaarden van betreffende het gebruik van de Community. Deze voorwaarden vervangen volledig alle andere afspraken over je gebruik van de Community, al dan niet schriftelijk.

Contact

Je kunt in contact treden met en vragen sturen aan IJK via info@hubbi.nl.

IJK kan contact met je opnemen via het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor je account op de community, of door een bericht te plaatsen op de startpagina van de community of op je accountpagina.

Wijzigingen

IJK heeft deze voorwaarden voor het laatst bijgewerkt op [DATUM] en kan deze voorwaarden opnieuw bijwerken. IJK zal alle updates op de community plaatsen. Voor updates die wezenlijke wijzigingen bevatten, gaat IJK ermee akkoord om je een e-mail te sturen als je een account hebt gemaakt en een geldig e-mailadres hebt opgegeven. IJK kan ook updates aankondigen door middel van speciale berichten of waarschuwingen op de community.

Zodra je bericht krijgt over een update van deze voorwaarden, moet je akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden om de community te kunnen blijven gebruiken.